22.06.2017

OBSERVATII SI COMENTARII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE DESEMNARE A LABORATOARELOR IMPLICATE IN PROGRAMUL NATIONAL DE CONTROL AL SALMONELOZELOR ZOONOTICE


Dragi cititori,

Am sa va descriu mai jos comentariile mele cu privire la procedura de desemanare a laboratoarelor implicate in programele de control al salmonelozelor zoonotice si in special al programelor de autocontrol.


In forma sintetica programul de autocontrol s-ar aplica astfel: 
CATEGORII
ØGaini de reproductie
ØCurcanii de reproducţie
ØGăini ouătoare
ØBroileri
ØCurcani pentru îngăşat

AUTOCONTROL
DSVSA se asigură că probele sunt recoltate numai de personal instruit în acest scop. Instruirea - cel puţin odata pe an şi ori de cate ori este nevoie.
Programarea caledaristică a recoltării de probe din cadrul controlului realizat de către operatorul economic (autocontrol) pentru fiecare exploataţie şi pentru  fiecare efectiv din exploataţie se  trimite DSVSA şi este supusă aprobării acesteia

La Gaini de reproductie:
Categorii de testat şi frecvenţa:
a) pui de o zi - maximum 10 probe meconiu şi maxim 60 cadavre,
b) tineret      - fiecare efectiv din exploataţie (hală populată):
             1. la 4 săptămâni;
             2. cu aproximativ 2 săptămâni înainte ca păsările să intre în faza de ouat
                 sau să fie mutate în unitatea de ouat.
Se prelevează:  > 2 perechi de “tampoane şosete“ = două probe, sau
                          2 probe compuse de materii fecale din fiecare efectiv (hală
                          populată).
c) adulte - din două în două săptămâni în fiecare efectiv (hală populată):
                1. în baterii : > 2 probe de materii fecale de cel puţin 150g / hală 
                2. la sol:
                         i) 5 perechi de încălţăminte de unică  folosinţă (tampoane
                        “şosete“) / hala,  grupate in minim doua probe compuse,
                          sau
                        ii) cel puţin o pereche de încălţăminte de unică  folosinţă şi o
                            probă de praf din fiecare efectiv (hală populată) sau
                        iii) cel puţin 2 probe compuse de materii fecale proaspete
                             /  (hală populată) - 150 gr/probă compusă.
La curcani de reproductie:
Categorii de testat şi frecvenţa:
a) pui de o zi - maximum 10 probe meconiu şi maxim 60 cadavre,
b) tineret       -  fiecare efectiv din exploataţie (hală populată):
             1. la 4 săptămâni;
             2. cu aproximativ 2 săptămâni înainte ca păsările să intre în faza de ouat
                 sau să fie mutate în unitatea de ouat.
Se prelevează:  > 2 perechi de “tampoane şosete“ = două probe, sau
                          2 probe compuse de materii fecale din fiecare efectiv (hală
                          populată).
c) adulte - din trei în trei  săptămâni din toate efectivele (hale populate):
                         1) 5 perechi de încălţăminte de unică  folosinţă (tampoane
                        “şosete“) / hala,  grupate in minim doua probe compuse,
                          sau
                        2) cel puţin o pereche de încălţăminte de unică  folosinţă şi o
                            probă de praf  / (hală populată) sau
                        3) cel puţin 2 probe compuse de materii fecale proaspete
                             /  (hală populată) - 150 gr/probă compusă.

La gaini outoare:
Se prelevează probe din toate efectivele (hale populate), astfel:
a) pui de o zi - maxim 10 probe meconiu şi maxim 60 cadavre (lit. B din anexa
                      II la Regulamentul CE nr.2160/2003);
b) tineret - cu aproximativ 2 săptămâni înainte ca păsările să intre în faza de ouat
                 sau să fie mutate în unitatea de ouat din fiecare efectiv (hale populate) ;
                      > 2 perechi de “tampoane şosete“ sau
                         2 probe compuse de materii fecale din fiecare efectiv / hală
c) adulte - la un interval de 15 săptămâni din fiecare efectiv (hală populată):
                   1. în baterii - > 2 probe de materii fecale de cel puţin 150 g fiecare
                                       din fiecare efectiv (hală populată);
                    2. la sol - 2 perechi de încălţăminte de unică  folosinţă (tampoane
                                  “şosete“).

Respectandu-se urmatoarele precizari de executie:
1. Detecţia Salmonella spp. SR EN ISO 6579:2003/Amd 1: 2007 – anexa D
2. Probele se examinează numai în cadrul LSVSA nominalizate de către LNR Salmoneloze Animale şi desemnate de către ANSVSA şi la LNR Salmoneloze Animale din cadrul IDSA.
3. Toate tulpinile de Salmonella spp. izolate în cadrul PNC salmoneloze vor fi trimise la LNR Salmoneloze Animale-IDSA pentru tipizare serologică.
.......
6. Discriminarea fenotipică şi genetică între tulpinile Salmonella Enteritidis vaccinale şi sălbatice se face în cadrul LNR-Salmoneloze Animale din IDSA.

Extras din
REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
PRIVIND CONTROALELE OFICIALE
EFECTUATE PENTRU A ASIGURA VERIFICAREA CONFORM ITĂȚII CU LEGISLAȚIA PRIVIND HRANA PENTRU ANIMALE
ȘI PRODUSELE ALIMENTARE ȘI CU NORMELE DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ȘI DE BUNĂSTARE A ANIMALELOR
…………………..
Articolul 2
Definiții
……………..
  5. prin „organ de control” se înțelege o parte terță independentă căreia autoritatea competentă i-a delegat anumite atribuții de control;

1)  Autoritatea competentă poate delega atribuții specifice legate de controalele oficiale unuia sau mai multor  organe de control în conformitate cu alineatele (2)-(4).
Lista atribuțiilor care pot sau nu pot fi delegate se poate stabili în conformitate cu procedura menționată la articolul 62 alineatul (3).
Cu toate acestea, activitățile menționate la articolul 54 nu pot face obiectul unei astfel de delegații.
(2)  Autoritatea competentă poate delega atribuții specifice unui anumit organ de control numai dacă:
  (a) există o descriere exactă a atribuțiilor pe care organul de control le poate desfășura și a condițiilor în care le poate desfășura;
  (b) există dovezi organul de control:
  (idispune de expertiza, echipamentul și infrastructura necesare desfășurării atribuțiilor care i se deleagă;
  (ii) dispune de un personal suficient ca număr și cu calificările și experiența corespunzătoare și
  (iii) este imparțial și în cadrul său nu există nici un conflict de interese cu privire la exercitarea atribuțiilor care îi sunt delegate;
  (c) organul de control funcționează și este acreditat în conformitate cu standardul european EN 45004 „Criterii generale pentru funcționarea diferitor tipuri de organe care desfășoară inspecțiiși/sau un alt standard, în cazul în care acesta este mai pertinent pentru atribuțiile delegate în cauză;

(d) laboratoarele funcționează în conformitate cu standardele menționate la articolul 12 alineatul (2);  
( Articolul 12   Laboratoare oficiale
(1)  Autoritatea competentă desemnează laboratoarele care pot efectua analiza probelor prelevate pe parcursul controalelor oficiale.
(2)  Cu toate acestea, autoritatea competentă poate desemna numai laboratoare care funcționează și sunt evaluate și acreditate în conformitate cu următoarele   standarde europene:
   (a) EN ISO/IEC 17025 privindCerințele generale privind competența laboratoarelor de testare și calibrare”;
   ……………………..
(3)  Acreditarea și evaluarea laboratoarelor de testare menționate la alineatul (2) pot avea în vedere teste individuale sau grupuri de teste.
(4)  Autoritatea competentă poate revoca desemnarea prevăzută la alineatul (1) când condițiile menționate la alineatul (2) nu mai sunt îndeplinite.)

Articolul 4
Desemnarea autorităților competente și criteriile operaționale
(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente cărora le revine responsabilitatea obiectivelor și controalelor oficiale prevăzute de prezentul regulament.
(2)  Autoritățile competente asigură:
…………………
(c) faptul dispun sau au acces la laboratoare pentru teste cu o capacitate adecvată și cu un număr suficient de personal cu calificările și experiența corespunzătoare care  permită realizarea eficace și efectivă a controalelor oficiale și a îndatoririlor oficiale;

FINANȚAREA CONTROALELOR OFICIALE
Articolul 26
Principiu general
Statele membre se asigură de disponibilitatea resurselor financiare adecvate pentru a furniza personalul necesar și alte resurse necesare pentru controalele oficiale prin orice mijloace pe care le consideră corespunzătoare, inclusiv prin impozitare sau prin stabilirea de onorarii sau taxe.
Articolul 27
Onorarii sau taxe
(1)  Statele membre pot percepe onorarii sau taxe care acopere costurile pe care le presupun controalele oficiale.

Extras din
REGULAMENTUL (CE) NR. 2160/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2003
privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară
(JO L 325, 12.12.2003, p. 1)
.......................................
CAPITOLUL III
PROGRAME DE CONTROL
Articolul 5
Programe naționale de control
Pentru realizarea obiectivelor comunitare prevăzute în articolul 4, statele membre stabilesc programe naționale de control pentru fiecare din zoonozele și agenții zoonotici enumerați în anexa I. Programele naționale de control țin seama de repartiția geografică a zoonozelor în fiecare stat membru și de consecințele financiare ale punerii în aplicare a unor controale eficiente pentru producătorii primari și proprietarii de exploatații din sectoarele alimentației umane și nutriției animalelor.
……………………..
Articolul 7
Programe de control ale proprietarilor de exploatații
din sectoarele alimentației umane și nutriției animalelor

  (1) Proprietarii de exploatații din sectoarele alimentației umane și nutriției animalelor sau organizațiile care îi reprezintă pot stabili programe de control care acoperă pe cât posibil toate stadiile producției, prelucrării și distribuției.

  (2) Dacă doresc ca programele lor de control să facă parte dintr-un program de control național, proprietarii de exploatații din sectoarele alimentației umane și nutriției animalelor sau organizațiile lor reprezentative prezintă, spre aprobare, programele lor de control și orice modificare a acestora autorității competente a statului membru în care se află. Atunci când activitățile respective au loc în mai multe state membre, programele sunt aprobate separat pentru fiecare stat membru.
  (3) Autoritatea competentă nu poate aproba programele de control prezentate în conformitate cu alineatul (2) decât dacă este convinsă acestea răspund cerințelor aplicabile, prevăzute în anexa II, și obiectivelor programului de control național respectiv.OBSERVATII SI COMENTARII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE DESEMNARE A LABORATOARELOR IMPLICATE IN PROGRAMUL NATIONAL DE CONTROL AL SALMONELOZELOR ZOONOTICE

Dragi cititori, Am sa va descriu mai jos comentariile mele cu privire la procedura de desemanare a laboratoarelor implicate in progra...